قوانین و مقررات شورا

قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون شوراها
آئین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا
قانون شهرداریها و اصلاحیه
آئین نامه داخلی شورای عالی استانها
آئین نامه داخلی شورای اسلامی استان
آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر
آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهرستان
آئین نامه داخلی شورای اسلامی بخش
آئین نامه داخلی شورای اسلامی روستا
دستورالعمل نحوه ماموریت
حضور در جلسات شوراهای اسلامی روستا
دستورالعمل شرح وظایف هیات رییسه شوراهای اسلامی
دستورالعمل شرح وظایف ، ترکیب ، تعداد و چگونگی  
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷